Dbając o dane osobowe osób, przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Ma ona na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy. Ma ona także na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane osobowe, zbierane przez Administratora Serwisu internetowego, są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest MY WSPIERAMY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 9 lokal 2 , 02-004 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000808862, NIP: 7010949933, REGON: 384622913, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej oraz mailowo pod adresem: biuro@mywspieramy.org.

Inspektor danych osobowych

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

A. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, jakie nam podasz, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą nam przekazujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora danych) w przypadku przetwarzania danych osobowych innych osób niż druga strona przyszłej umowy np. osób działających w imieniu kontrahenta.

B. w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenie naszych usług przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, jakie nam podasz, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą nam przekazujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.

C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, numery zezwoleń, koncesji, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje, jakie nam podasz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

D. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych np. rozpatrzenie reklamacji, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje, jakie nam podasz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

E. w celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego oraz inne informacje, jakie nam podasz;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami.

F. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego oraz inne informacje, jakie nam podasz;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes – w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów/ kontrahentów i osób trzecich.

G. w celu odpowiedzi na zapytania oraz przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane, jakie nam podałeś;

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes – w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty.

H. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię (imiona) i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego;

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes – w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

I. w celu administrowania stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony) możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, lokalizacji, dostawcy usług internetowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes – w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową.

J. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, dane zawarte w rejestrach publicznych np. KRS, REGON, CEIDG albo inne dane, jakie nam podałeś;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

Prawo do wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres: My Wspieramy Sp. z o.o., Chałubińskiego 9 lokal 2, 02-004 Warszawa.
  b) wysłać maila na adres: biuro@mywspieramy.org.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Dowolność podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail. Bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie profilowania.

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane możemy przekazywać:
  • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
  • podwykonawcom usług.
 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów,
  • podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny,
  • podmiotom, którzy dostarczają nam systemy teleinformatyczne,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
  • podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową,
  • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską,
  • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia w tym monitoringu wizyjnego,
  • podmiotom nabywającymi wierzytelności,
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową.
 3. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom. Publicznym lub prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, adwokat, radca prawny itp.

Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, iż korzystamy z usług Google. Niektóre dane mogą być przekazywane w ramach grupy Google w tym m.in. do podmiotów, które prowadzą swoją działalność na terenie USA.

Czas przechowywania danych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie do poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
  • 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookie i administrowania stroną internetową.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
 • prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.10.2019.